22 15 13 22 info@recoverylab.dk

René Winther er daglig leder for Recovery Lab, og han fortæller om organisationens to vigtigste opgaver: At skabe rammer for, at mennesker kan komme sig fra psykisk eller sociale udfordringer og bruge deres erfaringer hermed til at støtte andre. Og at skabe mulighed for inklusion i samfundet.

”Vores vigtigste opgave er at skabe rammer for, at mennesker kan komme sig fra psykisk eller sociale udfordringer, og at de kan bruge deres erfaringer med at komme sig til at støtte andre, der skal det samme”, indleder René.

Erfaringsfællesskabet, hvor alle deler noget om sig selv, åbner øjnene for, at kursisterne ikke er alene om deres psykiske vanskeligheder. Det giver kursisterne en oplevelse af, at andre kan bidrage til deres proces med at komme sig, og at de selv kan gøre en stor forskel for andre. René fremhæver, at erfaringsfælleskabet hos Recovery er med til at skabe trygge rammer – det er alfaomega for at kunne skabe forandring i ens liv:

”Vi arbejder for at skabe nogle rammer, hvor du kan blive tryg ved forandring, og hvor det er en god oplevelse at udvikle dig og komme dig fra psykisk sygdom. Hvis du skal udvikle dig, skal du være tryg nok til at turde gøre noget andet, end du gjorde i går, og det kan sommetider være ubehageligt. Dette skyldes at vi ofte har tillært os forskellige mestringsstrategier for at omgå eller undgå situationer der føles ubehagelige, og som vi helst ikke vil havne i. Desværre er det dog ofte sådan, at nogle af de strategier, ikke fungere så godt for os i det lange løb”, siger René.

Derfor kan vi i en udviklingsproces, være nødt til at se på, og konfrontere, disse ubehagelige situationer, for så at kunne vælge at bruge en ny og bedre strategi for at håndtere dem. For at kunne gøre det, er det uhyre vigtigt, at der er en balance mellem den enkeltes tryghed og graden af udfordring, når dette skal ske. René fortæller, at det kan være ekstra svært at tage en sådan udfordring, hvis omgivelser skaber alt for meget tryghed omkring én. Omvendt kan det også være skadeligt at blive udfordret for meget eller presse sig selv for meget for at “sætte skub i tingene”. Hos Recovery Lab arbejder kursisterne hovedsageligt med at få blik for deres ressourcer, kompetencer, interesser og hvilke skridt de selv kan tage i deres recoveryproces – og her er både trygheden og modet til at tage udfordringer lige vigtige.

Peers kan være et spejl for andre

At skulle udvikle sig kræver styrke og mod, men det hjælper når der sidder en der også er gået vejen selv. Peer-relationer kan skabe den tryghed, som skaber grobund for recovery og for at turde tage en udfordring om forandring. Det sker ved, at en peer møder andre mennesker ligeværdigt, rummeligt og med forståelse. René forklarer, hvad der sker i en peer-relation:

”Vi har brug for at spejle os selv i andre, og det gør os trygge, når vi kan spejle os i andre mennesker. I en peer-relation sidder du over for et andet menneske, som du er tryg ved, og som forstår, hvorfor dine udfordringer er, som de er, og hvorfor du af og til har nogle udfordringer, der ikke lige giver mening for så mange andre. Når du sidder over for et andet menneske, der vælger dig i en relation og vælger at være der for dig, skaber det en tryghed, der gør, at du tør tage skridt i retning af at komme dig”.

René fortæller også om, hvad det kræver at være peer. En peer skal kunne sætte ord på sine erfaringer, indsigter og erkendelser af, hvad han eller hun har oplevet, hvad det har betydet for en selv, og hvordan man er kommet sig. En peer skal have vide, hvad der var medvirkende til, at han eller hun er kommet sig. Hvilke rammer var til stede? Hvilken rolle spillede omgivelserne og ikke mindst hvor dan det føltes. En peer skal også kunne sætte grænser og kunne værne om både andres og egne grænser. Derudover skal en peer have indsigt i, hvad relationer er, og hvad der sker i en relation mellem andre, og hvordan man skaber en ligeværdig relation.

”En peer skal jo ikke belære andre mennesker om at komme sig, og skal ikke vise, hvilken vej mennesker skal gå for at finde ud af, hvad der giver mening for dem. Men ved at fortælle om sin egen vej, kan en peer inspirere, motivere og støtte mennesker i de udfordringer, der ligger i at træffe valget om at gå en ny og anden vej i livet”, siger René.

Han understreger, at man kan være peer på mange niveauer – det kan være alt fra at byde mennesker velkomne med en kop kaffe, til en-til-en-samtaler og undervisning og til at bruge sin peerfaglighed i projektudvikling og sparring til arbejdspladser. Peer-uddannelser og kurser kan åbne øjnene for, om man er klar til at være peer, om det er noget for en og i hvilke rammer, man gerne vil være peer. “Jeg tror og håber, at vi de næste år vil se at flere får øjnene op for at disse erfaringer med at komme sig og skabe sundhed og balance i livet vil brede sig ud i en langt større grad end man ser nu. Jeg tror at peers kan bidrage med meget uden for de psykiatriske tilbud, blandt andet når det kommer til sundhed på arbejdspladser, det at komme tilbage efter en psykisk krise eller i skabelsen af projekter for udsatte og marginaliserede grupper i samfundet.”, siger René

Mennesker skal være en del af fællesskabet

Ud over de to opgaver på det individuelle plan – at skabe rammer for recovery og for at sætte mennesker i stand til at indgå i peer-relationer – har Recovery Lab også en opgave udadtil og i forhold til at skabe mulighed for inklusion i samfundet:

”Vores opgave udadtil er at vise frem, hvad der skal til, for at mennesker kommer sig og udvikler et sundere forhold til dem selv og deres omgivelser. Vi kan gå ud og påvirke omgivelserne og sige, at hvis vi er mere fokuseret på sundhed frem for problemer, så kan vi fordre, at der sker en bedre og større inklusion af mennesker, som man måske i dag kigger på som problemer, og som nogen, der ikke rigtigt hører til”, uddyber René.

René er varm fortaler for, at mennesker bliver inkluderet i fællesskabet ved at de får en fornuftig og meningsfuldrolle i samfundet – det behøver ikke udelukkende være i et lønnet job. Det kan også være gennem frivillighed eller ved at bidrage med noget kreativt eller andet, der har betydning for andre mennesker:

”Du kan bidrage på alle mulige niveauer. Selvom du måske tænker at du ikke er kommet dig nok til at være peer for nogen, kan du altid møde andre mennesker med tolerance, ligeværd og rummelighed. Så bidrager du rent menneskeligt til, at nogen kan få et mere tåleligt og meningsfuldt liv. Det behøver ikke være svært eller farligt at dele eller møde andre ligeværdigt, men det kan ofte betyde hele verden for den der har mistet troen og håbet”, siger René.

Derfor er det både på det individuelle og det samfundsmæssige plan væsentligt for Recovery Lab at støtte mennesker i at finde ud af, hvilke værdier, ressourcer og kompetencer de har. Det er der mulighed for på både recoverykurser, peerkurser og de forskellige aktiviteter, arrangementer og workshops i Vesterbrolokalerne.