22 15 13 22 info@recoverylab.dk

Om os

Recovery Lab har siden 2004 lavet udviklende forløb for mennesker, der har gennemgået psykiske kriser og har sociale udfordringer. Da Recovery Lab i sin tid blev dannet, hed det Projekt Vendepunkter og udsprang af LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere). I 2017 frigjorde projektet sig fra LAP og skiftede ved den lejlighed navn til Recovery Lab. Vi er en selvejende institution og er finansieret af fonde og puljer.

Vi tilbyder en lang række kurser til mennesker, der ønsker at komme sig (recovery), og til dem der gerne vil bruge egne erfaringer med dette til at støtte andre (peer-to-peer). Vi består af en daglig leder og ca. 20-25 frivillige peers, som i fællesskab står bag ved udviklingen og faciliteringen af alle vores aktiviteter. Vores frivillige peers tilbyder blandt andet gratis recoverykurser, kulturgrupper, peersamtaler, peercaféer, debatskabende arrangementer, yoga- og mindfulnesshold og meget andet.

Vores sigte er at sikre og understøtte et frit udviklingsrum for recovery og peervirke, der er på brugernes egne hænder, og samtidigt samarbejde med andre organisationer og institutioner både indenfor og udenfor psykiatrien.

Recovery Lab har siden 2004 afholdt 112 recoverykurser for over 1600 mennesker, og har afviklet 28 peeruddannelsesforløb og uddannet 278 peers. Recovery Lab var de første i Danmark der lavede en peeruddannelse i 2008. Dengang hed den instruktøruddannelsen.

Tildelte priser

Vendepunkter Recovery Lab vandt i 2015 ”Den Flyvende Gris” der er en pris der gives til en særligt kvalificeret og effektiv indsats indenfor det psykosociale felt. Ved uddeling af prisen lægges der vægt på indsatser, der på kreative og effektive måder styrker og fremmer følgende elementer i indsatserne:

1.Recovery-orientering
2.Social inklusion
3.Empowerment
4.Partnerskaber
5.Helhedsorientering og tværfagligt samarbejde
6.Praksisforskning og dokumentation
7.Afstigmatisering

Prisen er stiftet af Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering i 2012 og består af skulpturen “Den flyvende gris”. Skulpturen symboliserer håbet om recovery og en værdig psykosocial indsats.

Værdier

Recovery Lab arbejder for, at alle mennesker kan udvikle sig. Vi arbejder for, at mennesker får mulighed for at gøre alt, hvad de kan for at få et godt hverdagsliv, at arbejde i retning af inklusion, og at de kan gøre brug af deres rettigheder. Vi arbejder med et fokus på individets ressourcer, kompetencer og muligheder, og i den recoveryorienterede indsats fokuserer vi på personlig udvikling som vejen til mindre selvstigmatisering og øget trivsel.

Recovery Lab har tre værdier, som udgør det fundament, som vores aktiviteter og arbejde udgår fra:

  • Ligeværdighed
  • Rummelighed
  • Udvikling og samarbejde

Vi folder værdierne ud herunder:

Ligeværdighed

Ligeværdighed hos Recovery Lab er knyttet til vores måde at møde andre mennesker på. Vores undervisere har gået vejen selv. De har egne erfaringer med psykosociale vanskeligheder og recovery, som de har lært at bruge til noget og leve med. Egne erfaringer er også et centralt element i peer-to-peer-arbejdet.

Egne erfaringer danner grundlaget for et samarbejde om at nå frem til det enkelte menneskes mål for et godt hverdagsliv, og det giver et fælles afsæt og skaber ligeværdige relationer.

Rummelighed

Hos Recovery Lab viser vi ægte interesse for hvert enkelt menneske. Vi tror på, at alle kan få et godt hverdagsliv, og vi kan rumme og acceptere menneskers oplevelser og hjælpe dem til, at de kan rumme og acceptere sig selv. Vi tager udgangspunkt i, at alle mennesker har unikke levede erfaringer, som de kan bruge i deres recoveryproces, og som de kan trække på som personlige erfaringskompetencer i peer-to-peer-arbejdet med andre personer, der har psykosociale problematikker.

Vi møder andre mennesker med varme og tryghed, og vi har øje for det, vi kan genkende hos andre mennesker. Med respekt for hinandens grænser kan alle være sig selv hos Recovery Lab.

Udvikling og samarbejde

Hos Recovery Lab tror vi på, at mennesker kan komme sig fra psykisk sygdom og få et godt hverdagsliv og dermed øget livskvalitet. Vi skaber rammer, hvor vi kan rumme det enkelte menneskes udviklingsforløb og tager højde for individuelle behov, ønsker, ressourcer og grænser.

Vi vil gerne være et springbræt og fundament for udvikling til det enkelte menneskes videre udvikling og aktive deltagelse i samfundet og andre fællesskaber.

Vi bygger bro til og samarbejder med personer, foreninger og instanser, der er relevante for de mennesker, der er tilknyttet hos os.

Mission og vision

Hos Recovery Lab er vores mission at tilbyde individuelle recoveryforløb, der gør mennesker i stand til at skabe mening i deres liv og tage styring over deres egen proces med at komme sig.

Vores vision er at skabe større og bedre muligheder for mennesker med psykosociale problematikker, i forhold til inklusion og meningsfuld beskæftigelse samt øget trivsel og livskvalitet. Samtidigt støtter vi op om, at de enkeltes menneskers recoveryprocesser også medfører en større grad af inklusion, samt at der kommer et øget samfundsfokus på recovery og peer-to-peer, så samfundet generelt bliver mere tolerant.

Recovery Lab

Kontakt os

Har du spørgsmål, kan du kontakte os her:
info@recoverylab.dk
Telefon: 22 15 13 22
Find en medarbejder

Nyheder